Jak investovat jako profík: Přehled  investičních nástrojů na trhu dostupných na trhu

Martin Petlach

Investiční nástroje jsou finanční produkty, které umožňují investorům zhodnocovat své peníze na trhu. Existuje mnoho různých typů investičních nástrojů, které se liší podle míry rizika, výnosnosti, likvidity, doby splatnosti a dalších faktorů. Některé z nejznámějších typů investičních nástrojů jsou:

  • Akcie jsou podíly na vlastnictví společnosti, které se obchodují na burze. Investor, který vlastní akcie, má nárok na část zisku společnosti ve formě dividend a na hlasování na valné hromadě. Akcie jsou vysoko rizikovým investičním nástrojem, protože jejich cena závisí na výkonnosti společnosti a na poptávce a nabídce na trhu. Akcie mohou nabídnout vysoké výnosy, ale také velké ztráty.

  • Dluhopisy jsou dlužné cenné papíry, které představují půjčku poskytnutou emitentovi (státu, korporaci, městu atd.) za určitou dobu a úrok. Investor, který vlastní dluhopisy, má nárok na pravidelné úrokové platby a na splacení jmenovité hodnoty dluhopisu na konci doby splatnosti. Dluhopisy jsou méně rizikovým investičním nástrojem než akcie, protože jejich výnos je pevně stanoven a je zaručen emitentem (pokud nedojde k jeho platební neschopnosti). Dluhopisy mají nižší výnosy než akcie, ale také nižší volatilitu. Je potřeba se dát pozor na tzv. firemní dluhopisy a nezaměňovat je s dluhopisy státními. O těchto dluhopisech si více řekneme jindy.

  • Podílové fondy jsou kolektivní investiční schémata, která shromažďují peníze od mnoha investorů a investují je do různých aktiv (akcií, dluhopisů, komodit atd.) podle určité strategie. Investor, který vlastní podíl v podílovém fondu, má nárok na část zisku nebo ztráty fondu ve formě zhodnocení nebo snížení hodnoty podílu.  Jejich výnos závisí na výkonnosti aktiv fondu a na poplatcích spojených s jeho správou. Podílové fondy nabízejí diverzifikaci portfolia a snadný přístup k různým trhům.

  • ETF (exchange-traded fund) je typ podílového fondu, který se obchoduje na burze jako akcie. ETF sleduje určitý index nebo koš aktiv (např. S&P 500, zlato, ropu atd.) a poskytuje investorům možnost nakupovat nebo prodávat podíly fondu během obchodního dne za tržní cenu. ETF jsou nízko nákladovým investičním nástrojem, protože mají nižší poplatky než tradiční podílové fondy a umožňují investorům snadno upravovat své portfolio podle svých preferencí.

Dalším, velmi oblíbeným typem investičních nástrojů, jsou nemovitosti. Do nich lze investovat různými cestami.

  • Investiční nemovitosti: Jedná se o nemovitosti, které si pořizujete za účelem pravidelného výnosu z pronájmu nebo prodeje se ziskem. Investiční nemovitosti mohou být například byty, domy, kanceláře, hotely, sklady nebo obchodní centra. Investování do nemovitostí má několik výhod, jako je ochrana před inflací, dlouhodobý růst hodnoty, možnost využít hypoteční úvěr nebo daňové úlevy. Na druhou stranu je třeba počítat s vyššími náklady na pořízení a správu nemovitosti, nižší likviditou a rizikem poklesu trhu nebo neplacení nájemného.

  • REIT je zkratka pro real estate investment trust, což je společnost, která vlastní, provozuje nebo financuje nemovitosti generující příjem. REITy fungují podobně jako podílové fondy, protože shromažďují kapitál od mnoha investorů a umožňují jim vydělávat dividendy z nemovitostních investic bez nutnosti kupovat, spravovat nebo financovat žádné nemovitosti sami. Většina REITů se obchoduje na hlavních burzách jako akcie, což je činí velmi likvidními. REITy investují do různých typů nemovitostí, jako jsou bytové domy, vysílací věže, datová centra, hotely, zdravotnická zařízení, kanceláře, obchodní centra nebo sklady. REITy mají několik výhod pro investory, jako je stabilní příjem z dividend, možnost diverzifikace portfolia, snadný přístup k nemovitostnímu trhu nebo daňové úlevy. Na druhou stranu jsou REITy také vystaveny rizikům spojeným s kolísáním cen nemovitostí, úrokových sazeb nebo regulace.

  • Nemovitostní fondy jsou podílové fondy zaměřené na investice do nemovitostí nebo souvisejících aktiv. Mohou investovat do komerčních nebo rezidenčních nemovitostí v různých regionech a segmentech trhu. Nemovitostní fondy nabízejí investorům možnost podílet se na výnosech a zhodnocení nemovitostního trhu s nižšími náklady a riziky než přímé investice do nemovitostí. Nemovitostní fondy také umožňují diverzifikaci portfolia a likviditu prostřednictvím odkupu a prodeje podílových jednotek. Na druhou stranu jsou nemovitostní fondy také ovlivněny vývojem cen nemovitostí, úrokových sazeb nebo regulace. Některé nemovitostní fondy jsou určeny pouze pro kvalifikované investory s vyššími minimálními vklady a delšími dobami upisování.

V posledních letech jsou často velmi diskutované. Jedná se o kryptoměny. Co to je a co to umí?

  • Kryptoměny jsou digitální měny, které fungují na základě kryptografických algoritmů. Tyto algoritmy zajišťují, že transakce s kryptoměnami jsou bezpečné, transparentní a nezvratné. Každá kryptoměna má svůj vlastní kryptografický algoritmus a způsob fungování. Nejstarším a nejznámějším zástupcem kryptoměn je Bitcoin. Investování do kryptoměn má několik výhod, jako je nezávislost na centrálních autoritách, rychlost a nízké náklady na transakce, možnost anonymního obchodování nebo vysoký potenciál růstu hodnoty. Na druhou stranu je investování do kryptoměn také spojeno s vysokou mírou volatility, nejistoty a rizika ztráty peněz kvůli hackerským útokům, technickým problémům nebo regulaci.

Kromě těchto známých investičních nástrojů exituje na trhu řada alternativních investic jako obrazy, diamanty, P2P úvěry atd. O tom si povíme zase jindy. V budoucnu se podíváme také samostatně na komodity, včetně zlata.